Nadgradnja železniške postaje Maribor Tezno, železniške postaje Maribor in progovnega odseka Maribor–Počehova

Nadgradnja postaje Maribor Tezno je zajemala zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja železniške proge za zagotovitev kategorije D4 na tirih 48, 49, 50 in 51, menjavo kretnic, ureditev odvodnjavanja, vozne mreža ter prestavitev in zaščito signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

Nadgradnja železniške postaje Maribor je zajemala:
  • nadgradnjo določenih obstoječih tirov za zagotovitev kategorije D4,
  • zamenjavo vozne mreže,
  • nadgradnjo dveh obstoječih peronov,
  • gradnjo enega novega otočnega perona,
  • podaljšanje obstoječega podhoda pod vsemi tiri z nadkritimi stopnišči, tekočimi stopnicami in dvigali za lažji dostop gibalno oviranim osebam. Dostop na perone bo omogočen z obeh stani podhoda oziroma postaje.
  • preureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav,
  • sanacijo obstoječega podvoza, podpornih zidov ter prepusta,
  • izvedbo 2028 metrov protihrupnih ograj.